Đồng Tháp: Thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

Đồng Tháp: Thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

Năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện theo lộ trình kế hoạch cụ thể hóa thực hiện kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và công tác giảm nghèo bền vững với mục tiêu giảm dần sản lượng, nâng cao chất lượng và chuỗi giá trị từng ngành hàng, nhằm bảo đảm tăng thêm lợi nhuận và thu nhập cho người dân.