Hậu Giang: Không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

07/11/2018 - 08:56

Tổng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương phân bổ cho Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hậu Giang năm 2018 là 70,4 tỷ trong đó, vốn đầu tư phát triển là 50,5 tỷ, vốn sự nghiệp là 19,9 tỷ.

A A

Kết quả giải ngân là 45,120 tỷ, đạt 64% trong đó, vốn đầu tư phát triển là 42,140 tỷ, đạt 83%, vốn sự nghiệp là 3,330 tỷ, đạt 17%.

Hậu Giang không có nợ đọng trong xây dựng NTM

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh đến hết quý 3, doanh số cho vay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn đạt 5.595 tỷ đồng, dư nợ 8.773 tỷ đồng với 131.944 hộ dân, 152 DN và 02 hợp tác xã.

Hiện các khoản tín dụng hỗ trợ xây dựng NTM chủ yếu được thực hiện theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các khoản vay được quản lý chặt chẽ, do đó nợ xấu của chương trình ở mức thấp.

Hoạt động cho vay xây dựng NTM tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển ngành nghề, chương trình mục tiêu của Chính phủ, cho vay hộ SX kinh doanh, hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp người dân có vốn làm ăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần chung vào công tác thực hiện, giữ vững các tiêu chí đã được thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng NTM.

“Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo chặt chẽ tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Qua kết quả rà soát theo hướng dẫn tại công văn số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 của Bộ KH- ĐT về việc hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM, thì trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM”, ông Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách xây dựng NTM, VPĐP NTM Hậu Giang cho biết.

“Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM qua 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 6.710,67 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 70,4 tỷ đồng, ngân sách địa phương 324,052 tỷ đồng, vốn lồng ghép 472,152 tỷ đồng, vốn tín dụng 5.595 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 34,5545 tỷ đồng, vốn huy động dân đóng góp 181,313 tỷ đồng, vốn huy động từ các nguồn khác 33,2 tỷ đồng”.

Theo Nông Nghiệp