Long An: Các doanh nghiệp tạo việc làm cho trên 139 nghìn lao động

23/07/2019 - 15:31

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cho biết, từ đầu năm đến nay, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có thêm 11 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, đến nay, các khu công nghiệp của Long An đã có tổng số 875 doanh nghiệp đang hoạt động.

A A

Sản xuất hàng xuất khẩu ở Long An. (Nguồn: Báo Long An)

Hiện có 385 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 2,15 tỷ USD; 490 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước với tổng số vốn là 21.950 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp đạt 936 triệu USD, tăng 3,63% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh nghiệp trong nước đạt trên 9.600 tỷ đồng, tăng 2,27% so với cùng kỳ năm 2018. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của Long An đã tạo việc làm cho khoảng 139.454 lao động. Trong đó, lao động nữ chiếm 56%. Lao động nước ngoài có trên 3.000 người. Lao động thuộc ngành giày da, dệt, may chiếm 65% trên tổng số lao động.

Tỉnh Long An cũng đã ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Long An giai đoạn 2019 - 2020, có xét đến năm 2025. Kế hoạch đưa ra mục tiêu giai đoạn đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GRDP đạt 50% (trong đó công nghiệp chiếm 45 - 47%), tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao hơn tốc độ tăng trưởng GRDP; tỷ trọng hàng chế biến chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 90%; lao động trong công nghiệp và xây dựng chiếm 28 - 30%; tốc độ tăng trưởng đầu tư và số lượng doanh nghiệp trong công nghiệp cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân toàn tỉnh.

Giai đoạn đến năm 2025, đưa tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GRDP của Long An được duy trì ở mức trên 50% (trong đó công nghiệp trên 47%); tỷ trọng hàng chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu được duy trì ở mức trên 90%, và hình thành một số doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn, đa quốc gia, nhất là doanh nghiệp trong nước, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Giai đoạn đến năm 2025, đưa tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GRDP của Long An được duy trì ở mức trên 50% (trong đó công nghiệp trên 47%).

Để triển khai kế hoạch trên, tỉnh Long An xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế cơ cấu lại ngành công nghiệp; thúc đẩy, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trong các ngành công nghiệp. Theo đó, Long An khuyến khích các đơn vị sản xuất tiên tiến và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất công nghiệp, gắn sản xuất công nghiệp với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; sử dụng tài nguyên và năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong sản xuất công nghiệp.

Đồng thời, xây dựng danh mục các dự án, nhà máy sản xuất công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao và triển khai theo lộ trình thay thế và loại bỏ dần các thiết bị lạc hậu trong các nhà máy và đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm. Thu hút phát triển ngành cơ khí, ưu tiên phát triển các sản phẩm máy nông nghiệp, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế, đóng tàu.

Ngoài ra, tăng cường hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên vật liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ trong ngành điện tử, cơ khí, chế tạo linh kiện ô tô.

Đặc biệt, Long An còn tập trung phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên nhằm tạo tác động lan tỏa cho toàn ngành công nghiệp như ưu tiên đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu đối với các sản phẩm nông lâm, thủy sản…

Theo Đảng Cộng Sản Việt Nam