Thới Bình phấn đấu thêm 4 xã về đích

09/10/2018 - 09:13

Diện mạo NTM huyện Thới Bình (Cà Mau) đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng cao; cơ cấu kinh tế, SX nông nghiệp chuyển biến rõ nét, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư…

A A

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình

Thới Bình xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết 26-NQ/TƯ, Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ Đảng khóa X về phát triển "tam nông". Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện cho biết, ngay từ đầu, Đảng bộ cùng chính quyền, người dân trong huyện đã nhận thức, đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được dân đồng tình và hưởng ứng.

Đến nay, huyện Thới Bình đã đạt được những kết quả đáng khen ngợi. Theo ông Dũng, 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã thực hiện 120 cuộc tuyên truyền vận động xây dựng NTM, với hơn 3.868 người tham dự, chủ yếu là cán bộ xã, ấp và người dân địa bàn các xã, đặc biệt là các xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2018.

Cụ thể, về tiêu chí quy hoạch, UBND huyện phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra tiêu chí quy hoạch thì có 11/11 xã đạt tiêu chí này, đạt 100%. Về tiêu chí thủy lợi, huyện đã triển khai xây dựng 43 công trình với 112km. Đến nay, có 9/11 xã đạt tiêu chí thủy lợi, chiếm 81,82%. Tiêu chí điện, hiện đã có 33.147 hộ sử dụng điện an toàn, đạt 99,5%/tổng số hộ sử dụng điện. Đến nay, 11/11 xã đạt tiêu chí điện, đạt 100%.

Giao thông nông thôn luôn được huyện quan tâm đầu tư

Cơ sở vật chất trường học cũng được địa phương quan tâm đầu tư. Cả 11/11 xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở - chống mù chữ; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đã được công nhận đạt chuẩn. Về cơ sở vật chất văn hóa, đến nay 10/11 xã có Trung tâm văn hóa - thể thao, 95/95 ấp có nhà văn hóa…

Để cải thiện đời sống người dân, nâng cao thu nhập, huyện đã tích cực chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào SX góp phần nâng cao giá trị, tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. Huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổng kết mô hình cánh đồng lớn luân canh lúa - tôm, với Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức hội thảo chuyên đề phát triển lúa tôm và kết nối DN với HTX tiêu thụ lúa tôm chất lượng cao...

Đến nay toàn huyện có 5/11 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 45,45%, trong đó có 2 xã được công nhận năm 2015 là xã Trí Phải và và xã Trí Lực; 3 xã công nhận năm 2017 là xã Tân Lộc, xã Tân Bằng và Biển Bạch Đông. Bình quân đạt 14,09 tiêu chí/xã. Dự kiến sẽ có 4 xã đạt chuẩn năm 2018 là xã Hồ Thị Kỷ đạt 15 tiêu chí; xã Tân Lộc Bắc 13 tiêu chí; xã Tân Lộc Đông đạt 11 tiêu chí; và xã Biển Bạch đạt 11 tiêu chí. Còn 2 xã sẽ đạt chuẩn năm 2019 là xã Thới Bình và xã Tân Phú đang đạt 9 tiêu chí.

Mô hình lúa - tôm là thế mạnh về SX nông nghiệp của huyện

Theo TRỌNG LINH (Nông Nghiệp)