ĐBSCL: Sáp nhập trở thành xu thế!

ĐBSCL: Sáp nhập trở thành xu thế!

Triển khai đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn ngành NN-PTNT theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII, nhiều tỉnh, TP ở ĐBSCL đã có kế hoạch sắp xếp lại, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy.