Hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích đô thị

Hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích đô thị

Là đô thị trung tâm vùng ĐBSCL, tốc độ đô thị hóa của TP Cần Thơ diễn ra nhanh chóng, song cũng đặt ra hàng loạt vấn đề về phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội hài hòa với việc tăng cường quản lý trật tự kỷ cương đô thị, vệ sinh môi trường... Thành phố đang nỗ lực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích đô thị đạt hiệu quả nhất.