Vũng Liêm vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

12/08/2020 - 08:32

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ huyện Vũng Liêm quyết tâm tạo bước đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát triển văn hóa- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

A A

Các hợp tác xã chiếu lác tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương với mức thu nhập khá.

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao trình độ dân trí; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo đó, Đảng bộ huyện Vũng Liêm đề ra 2 khâu đột phá được cụ thể hóa tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

“Đảng bộ, dân, quân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm Lê Văn Lập cho biết.

Đối với khâu đột phá “đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới”, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường liên kết để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp- thủy sản theo hướng tăng dần diện tích đất trồng cây lâu năm.

Cụ thể, phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp- thủy sản tăng bình quân 1,8 %/năm; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích năm 2025 đạt 220 triệu đồng/ha.

Nhiệm kỳ tới, huyện Vũng Liêm tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng diện tích sản xuất lúa theo hướng hữu cơ và lúa chất lượng cao; chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, ảnh hưởng hạn, mặn sang trồng cây ăn trái, trồng màu, nuôi thủy sản....

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ trong nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo 95% lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản đưa vào sản xuất đạt tiêu chuẩn; xây dựng các mô hình sản xuất tập trung, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Qua đó, hình thành điểm trưng bày tập trung và bán trái cây đặc sản tại địa phương.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện- Lê Văn Lập, đẩy mạnh thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư công và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị và nhà ở cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện khâu đột phá trên.

Huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng; đẩy mạnh rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới các xã; điều chỉnh quy hoạch thị trấn Vũng Liêm theo hướng mở rộng diện tích và đáp ứng quy mô dân số theo quy định, tập trung xây dựng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật để năm 2025 thị trấn Vũng Liêm đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Mặt khác, huyện tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn từ đó giữ vững, nâng chất xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao.

Đến năm 2025, huyện phấn đấu có tổng số 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 10 ấp nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm.

Song song đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội được xác định là khâu đột phá của huyện trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, huyện thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học- công nghệ.

Phát triển hệ thống chợ theo hướng văn minh và an toàn thực phẩm, phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Vũng Liêm đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, nắm bắt dư luận xã hội để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nội bộ và nhân dân.

Đảng bộ huyện chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, mở rộng dân chủ, tạo sự thống nhất ý chí và hành động.

Cụ thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ, công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển 700 đảng viên mới.

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngang tầm nhiệm vụ.

Đảng bộ huyện tiếp tục bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; thực hiện việc rà soát, đánh giá, cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch và tiêu chuẩn chức danh theo quy định; thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý.

“Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Phát triển”, Đảng bộ, quân, dân Vũng Liêm đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; nêu cao ý thức tự lực, tự cường khai thác triệt để thời cơ, thế mạnh, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025”- đồng chí Lê Văn Lập- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm nhấn mạnh.

Theo HẢI YẾN- TUYẾT NGA (Báo Vĩnh Long)